WereldDelen
NIEUWSKWARTAALBLADDE WERELDMAALTIJD PUBLIKATIESBESTEL CONTACTJAARVERSLAG
Voor meer informatie:


Voor meer informatie:


Voor meer informatie:Voor meer informatie:Voor meer informatie:
NIEUW: DE WERELD ACHTER ONS VOEDSEL

Kunnen we op een duurzame manier de groeiende wereldbevolking voeden in harmonie met de natuur en de draagkracht van de aarde? Deze vraag staat centraal in het boekje
De WERELD achter ons VOEDSEL.

In De WERELD achter ons VOEDSEL wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de wereldvoedselvoorziening en hoe deze zich ontwikkelt, nu en in de toekomst.
In samenhang bezien wordt zo inzichtelijk waar het in essentie misgaat en belangrijker nog, hoe het anders zou kunnen.

De WERELD achter ons VOEDSEL is rijk geillustreerd en bevat veel cijfers en informatie over de belangrijkste knelpunten en mogelijkheden om het recht op genoeg voedsel voor iedereen te garanderen.

Voor meer informatie:loper


WAARDE(N)VOLLE WERELD

Hoe mensen en wezenlijke waarden ongemerkt uit het zicht verdwijnen

Veel mensen en allerlei wezenlijke waarden worden in de huidige marktsamenleving buitengesloten, Het is o.m. de politiek, die mensen over het hoofd ziet en negeert. In het kader van dit boek gaat het vooral om organisaties en mensen, die zich inzetten voor het behoud en herstel van natuur en milieu, voor voedsel-soevereiniteit, voor ‘democratie van onderop’ of voor inheemse volksstammen, die in hun bestaan bedreigd worden. Om actieve (groepen) burgers ook, die hun stem laten horen: over mensenrechten, die met voeten worden getreden, over het milieu dat in zijn voegen kraakt, over mensen in armoede, die een menswaardig bestaan moeten ontberen.

WAARDE(N)VOLLE WERELD is naast een ‘wake up call’ een oproep tot het ondersteunen van organisaties en initiatieven van mensen die bijdragen aan een wereld die duurzaam en toekomstbestendig is. Een waardenvolle wereld waarin iedereen meetelt en die niemand achterlaat.

Voor meer informatie:loper

DE VOEDSELPARADOX
Over grootschalige honger in een wereld die (meer dan) genoeg voedsel produceert

In dit boek nemen 14 filosofen, economen, wetenschappers en veldwerkers de lezer mee naar de wereld van DE VOEDSELPARADOX.
De wereld waarin zowel sprake is van grootschalige honger als van (meer dan) genoeg voedsel voor zelfs een groeiende wereldbevolking.

DE VOEDSELPARADOX schetst contouren van een wereld waarin voedsel voor mensen voorrang heeft op voedsel voor grootschalige veeteelt en biobrandstoffen en massale voedselverspilling wordt tegengegaan. Een wereld waarin meer aandacht is voor toegang tot land en voedsel voor de allerarmsten, de ontwikkeling van lokale voedselvoorzieningen en gemeenschapszin.

Voor meer informatie:


 


DE WERELD OP ONS BORD

op zoek naar eerlijk voedsel voor iedereen

In DE WERELD OP ONS BORD wordt het wereldvoedselvraagstuk vanuit verschillende invalshoeken belicht.
Aan de orde komen ondermeer:
- De wereldvoedselproductie
- De opmerkelijke rol van vlees, vis en soja
- De ongeziene neveneffecten van biobrandstoffen
- Hoe voedsel is ingebed in het vrije marktsysteem
- De druk op lokale voedselvoorziening
- De werkelijke prijs van voedsel
- Verborgen kosten voor de consument en grenzen die systematisch worden overschreden. Deze aspecten worden met elkaar in samenhang gebracht en gerelateerd aan
het recht op voedsel.

Voor meer informatie
:


GENOEG VOOR IEDEREEN

De mensheid beschikt
over genoeg kennis, technische middelen en financiŽle mogelijkheden om iedereen een menswaardig bestaan te kunnen garanderen. Om dit te illustreren heeft Stichting WereldDelen De Wereldmaaltijd berekend. De Wereldmaaltijd is de hoeveelheid voedsel die iedere wereldburger elke dag zou kunnen eten als de huidige wereldvoedselproductie eerlijk verdeeld zou worden.

Het voorzien in de basisbehoeften van een groeiende wereldbevolking, de zorg voor het milieu en het bevorderen van vrede en veiligheid is een taak van elk land in de wereld en van alle landen samen. Oplossingen zullen echter niet alleen van overheden moeten komen; ook maatschappelijke organisaties, producenten en consumenten delen in de verantwoordelijkheid. Persoonlijke betrokkenheid vormt de basis voor verandering. Als genoeg mensen aandringen op een rechtvaardigere verdeling, zullen politici en andere beleidsmakers de benodigde veranderingen doorvoeren, die kunnen leiden tot een wereld waarin niemand gebrek heeft en waarin ontplooiingskansen ontstaan voor iedereen.

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan

815 miljoen mensen zijn chronisch ondervoed, meer dan 1,22 miljard mensen moeten rondkomen van 1,25 dollar per dag. (0,95 eurocent)

.
E
xtreme armoede en ongelijkheid vormen grote bedreigingen voor de cohesie van een samenleving. De meeste politici zijn zich er dan ook van bewust dat al te grote tegenstellingen in een land de binnenlandse vrede, de politieke stabiliteit en de persoonlijke veiligheid van burgers in gevaar brengen. Vandaar dat men in veel landen structuren heeft ontwikkeld om al te grote verschillen te voorkomen en om in de meest elementaire behoeften van de allerarmsten te voorzien. Diezelfde logica zou men ook op wereldschaal moeten toepassen. Maar voor de wereld als geheel bestaan dergelijke structuren nog niet.

KIEZEN VOOR DELEN


Stichting WereldDelen wil een stem geven aan iedereen die vindt dat een wereld zonder honger realiteit moet en kan worden. De rechten, het welzijn en de problemen van de allerarmsten dienen de hoogste prioriteit te krijgen op de nationale en internationale agenda's.
Stichting WereldDelen pleit daarom voor een aanpassing van structuren en een mentaliteitsverandering, waarbij een wereld zonder honger het uitgangspunt wordt; waarin de rechten van de zwakkere als vanzelfsprekend ingebouwd zijn en zorg vooraf in de plaats komt van reageren en herstellen achteraf.


Voor meer informatie


Voor meer informatie


Voor meer informatie:


Voor meer informatie: